H - P 8.00 - 16.00 telefonos egyeztetéssel!
Szombaton csak IDŐPONTRA

DOWNTOWN IX Irodaház
1095 Budapest, Ipar utca 5.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek

A jelen általános eladási és szállítási feltételeket a H-C BAU KFT. (a továbbiakban: H. Kft.) dolgozta ki, és alkalmazza a vele szerződéses kapcsolatba lévő partnereivel ( a továbbiakban: Megrendelő). A jelen Általános és Eladási és Szállítási Feltételeket a Magyar Köztársaság Törvénykönyvének 209.§-ában rögzített általános szerződési feltételeknek felelnek meg.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a Megrendelő összes megrendelésére érvényesek. Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Megrendelőinkkel ettől eltérő feltételekben megállapodni.

1. Tájékoztatjuk Tisztelt Megrendelőinket, hogy a H. Kft. díjtalanul minden vevője, rendelkezésére áll, és ennek keretében a hozzánk eljutatott építési dokumentáció, illetve konszignáció alapján ingyenesen elkészítjük az abban megjelölt alapanyagokból készítendő termékek írásos árajánlatát, amelyre 30 napos ajánlati kötöttséget vállalunk. Az ajánlat kötöttsége lejárta után, illetve amennyiben a Megrendelő további ajánlatokat kér, vagy módosításokat eszközöl, a H. Kft. csak kizárólag az új ajánlat alapján készített új szerződéssel kötelezhető a teljesítésére.

2. A H. Kft. és a Megrendelő között a szerződéses jogviszony a Szerződésben rögzített termékek és szolgáltatások az előleg befizetésével és az aláírt példányának a beérkezésével jön létre. A két feltétel (a pénzügyi teljesítés és Szerződés aláírása) együttes megléte szükséges a Szerződés érvényességéhez ás hatályosságához, valamint a gyártás elindításához. Bármelyik feltétel hiánya a szerződéses jogviszony létrejöttét és a H. Kft. késedelmét kizárja. A szerződés aláírása után az adott megrendelés menetére, tartalmára az abban szabályozottak az irányadóak, aláírása után minden korábbi szóbeli és írásos megállapodás, illetve ajánlati tartalom érvényét veszti.

3. A szerződésen feltüntetjük a várható elkészülési hetet, a szállítás vagy beépítés pontos napjáról pedig korábban szóbeli értesítést küldünk, amely készre-jelentésnek minősül.

4. A H. Kft. az előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. Ennek keretében a Megrendelő a Szerződésben rögzítettekhez képest előbb elkészült és készre jelentett termékeket köteles a telefonon egyeztetett időpontban fogadni, illetve ennek akadályoztatása esetén a H- Kft. számláját befogadni és megfizetni.

5. A termékeket a megállapodott teljesítési helyre szállítjuk, és/vagy beépítjük. A teljesítés helye a mindenkori szerződésben kerül meghatározásra.

6. A H. Kft. termékek egyéni megrendelői igények alapján készülő termékek. Ebből adódóan a megrendelés egyszerű törlésére a gyártás megkezdése után nincs, vagy korlátozott a lehetőség. Nincs lehetőség arra sem, hogy a Megrendelő az érvényesen és hatályosan létrejött megrendeléstől kárviseleti kötelezettség nélkül elálljon, vagy felmondja. Abban az esetben, ha a Megrendelő konkrét megrendeléstől visszalép, a H. Kft. az előleget, amit a megrendeléskor kifizetett, nem téríti vissza. Ezen tény ismeretét a Megrendelő a jelen okirat aláírásával kifejezetten elismeri.

7. A Megrendelőt terheli a felelősség az általa a gyártáshoz megadott műszaki paraméterek megfelelőségéért, a megrendelés pontos és hiánymentes leadásáért-kivéve, ha a H- Kft. dolgozója helyszíni felmérést végzett.

8. A H. Kft. a gyártási határidőt befolyásoló változások esetében jogosult új gyártási határidőt meghatározására, azaz a visszaigazolt szállítási határidő egyoldalú módosítására. Megrendeléssel kapcsolatos módosítást csak és kizárólag írásban fogadunk el, a Szerződés aláírása után 48 órán belül.

9. Amennyiben üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok hiánya, közlekedési akadályok, szállítmányozási problémák vagy elháríthatatlan ok következik be, a H. Kft. jogosult a visszaigazolt határidőn túl, de max. 20 (húsz) napon belül teljesíteni. Ezt a H. Kft. írásban, vagy szóban köteles a Megrendelő tudomására hozni. Ebben az esetben a késedelem szabályai a H. Kft-bel szemben nem alkalmazhatóak.

10. A szerződés szerinti teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Megrendelő vagy megbízottja a Műszaki Átvételi Jegyzőkönyvet aláírja. A szállítólevél aláírásával a kárveszély a Megrendelőre száll át. A szállítólevél aláírása után-kivéve, ha azon a Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogást tüntetett fel-hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozást nem fogadunk el. A szállításból eredő károk a szállító felet terhelik.

11. A H. Kft. a termékekre a megrendelés időpontjában, hatályban lévő jogszabályok alapján az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja.

12. A termékek szerelési munkáira jótállást minden esetben a beépítést végző jogi vagy természetes személy vállal.

13. Amennyiben a termék beépítését a Megrendelő a H. Kft-vel végezteti, úgy a H. Kft. jótállást a beépítési munkákra is vállal, a jótállás időtartama 36+24 (harminchat plusz huszonnégy) naptári hónap a 24 hónap a 36 hónap végén állt alunk elvégzett szerviz esetném él melynek egyszeri 6000 + áfás díja van. beltéri nyílászárók, egyéb kiegészítő (redőny reluxa, stb.) 12 (tizenkettő) naptári hónap. A beépítési munkákra vállalt jótállási idő ez egyes termékekre vonatkozó jótállás időket nem befolyásolja. A beépítési munkákra jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő és a beépítést végző személy a beépített termék műszaki-átvételi jegyzőkönyvet aláírta.

14. A Megrendelő vállalja, hogy a termékek átvételekor a fennmaradó összeget a Szerződésben meghatározott fizetési módon teljesíti a H. Kft. által kiállított számla alapján.

Késedelmes fizetés esetén a H. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabály által biztosított legmagasabb kereskedelmi kamat kétszeresét kiszámlázza a Megrendelő felé.

Amennyiben a H. Kft. tudomására jut, hogy a megrendelő fizetőképessége bizonytalan, jogosult fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a Megrendelő e kérésnek nem tesz eleget jogosult a szerződés felbontására és kártérítés címén minimum 40% át köteles a Megrendelő megfizetni.

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a szabályai az irányadóak. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel vagy termékekkel kapcsolatos bármilyen jogvita esetén – a hatáskör függvényében Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okirat alapján létrejött szerződéses jogviszony módosítása vagy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztatás kizárólag írásban történhet. A felek írásbeli értesítésnek tekintik a faxon megküldött értesítéseket is.

Érvényes: 2007. december 30-ától